Novinky

20.06.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dalešice

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování -- oddělení územního plánování z titulu pořizovatele Územního plánu Dalešice dle ustanovení § 6 odst.1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),

oznamuje zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dalešice pořizované zkráceným způsobem v souladu s § 55b, § 52 a § 22 odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanoveními § 172 zákona č. 500/2004Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dalešice pořizované zkráceným způsobem se uskuteční

dne 10. srpna 2022 (středa) v 15.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalešicích, Dalešice 67, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Součástí veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Dalešice bude v souladu s § 22 odst. 4 stavebního zákona odborný výklad návrhu změny zpracovatelem územně plánovací dokumentace, kterým je Ing. arch. Petrů z ateliéru Aurum s.r.o.

Veřejná vyhláška -- oznámení o konání veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Dalešice bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, Jablonec nad Nisou, od 20.06.2022 do 20.07.2022 včetně.

Návrh Změny č. 1 ÚP Dalešice je vystaven k veřejnému nahlédnutí na následujících místech:

  • Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického rozvoje -- oddělení územního plánování (č.dv. 127, I. patro budovy radnice -- zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 hodin do 17.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín),

  • Obecní úřad Dalešice -- zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 12.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín

  • internetové stránky statutárního města Jablonec nad Nisou v odkazu „úřední deska" nebo v odkazu „územní plánování": (http://www.mestojablonec.cz)

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení na úřední desce.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického rozvoje -- oddělení územního plánování z titulu pořizovatele Územního plánu města Jablonce nad Nisou a jeho změn

vyzývá

zástupce dotčených orgánů, Krajského úřadu Libereckého kraje, sousedních obcí, dále vlastníky dotčených pozemků a ostatní veřejnost k účasti na veřejném jednání.

Poučení, vyplývající ze stavebního zákona:

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Ing. Štěpánka Drahorádová, DiS.
referent oddělení územního plánování

Vyvěšeno: 20.06.2022

Sejmuto: 20.07.2022

Z1 Dalešice_IB0_transformace

Z1 Dalešice_IB1_výkres záklandího členění území

Z1 Dalešice_IB2a_hlavní výkres

Z1 Dalešice_IB2b_VI_energetika_doprava

Z1 Dalešice_IB2c_VI_vodní hospodářství

Z1 Dalešice_IB3_výkres veřejně prospěšných staveb

Z1 Dalešice_IIB1_koordinační výkres

Z1 Dalešice_IIB2_širší vztahy

Z1 Dalešice textová část - odůvodnění

Z1 Dalešice textová část - výrok


Zpět
Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny