OZV č. 3/2019 - odpady

OBEC DALEŠICE
ZASTUPITELSTVO OBCE DALEŠICE

Obecně závazná vyhláška obce Dalešice č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dalešice

Zastupitelstvo obce Dalešice se na svém zasedání dne 9.12.2019 usnesením č. 12/09122019, bod 085 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dalešice.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

(1) Komunální odpad se třídí na složky:

a) papír,

b) sklo,

c) plasty, které se třídí na:

i. směsné plasty,

ii. PET lahve,

d) kovy,

e) nápojové kartony,

f) textil,

g) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,

h) jedlé oleje a tuky,

i) nebezpečný odpad,

j) objemný odpad

(2) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).

(3) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až k).

(4) Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím sběrných nádob (zvláštních a typizovaných) a pytlů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny.

Čl. 3

Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

(1) Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:

a) papíru - barva modrá,

b) skla – barva zelená,

c) PET lahví – barva žlutá,

d) biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu – barva hnědá,

e) textilu – barva bílá.

(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovišti u obecní stodoly.

(3) Pytle označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:

a) směsných plastů - barva žlutá,

b) nápojových kartonů – barva červená,

c) kovů – barva šedá,

d) textilu – barva bílá.

(4) Oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků je zajišťováno barelem, který je umístěný na sběrném místě u obecní stodoly.

(5) Oddělené soustřeďování kovů je také zajišťováno mobilním svozem dle potřeby. Obec o termínech informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na výlepových plochách a na webových stránkách obce.

(6) Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno minimálně dvakrát ročně mobilním svozem. Nebezpečný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na výlepových plochách a na webových stránkách obce.

Čl. 4

Oddělené soustřeďování objemného odpadu

Oddělené soustřeďování objemného odpadu není v obci zajišťováno. Objemný odpad je možné odvézt do sběrného dvora v Proseči nad Nisou.

Čl. 5

Oddělené soustřeďování směsného odpadu

(1) Směsný odpad se shromažďuje do:

a) typizovaných sběrných nádob - popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby,

b) pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v nemovitostech, které nejsou trvale obydleny, v místech těžko přístupných svozové technice a dále pro případy, kdy pro odložení směsného odpadu nepostačuje typizovaná sběrná nádoba,

c) odpadkových košů, které jsou zvláštními sběrnými nádobami sloužícími pro odkládání drobného směsného odpadu a které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci.

(2) Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

(3) Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě. Po jejich naplnění a zavázání se odkládají v den svozu na svozovou trasu.

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dalešice, ze dne 9. února 2015.

Čl. 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Ing. David Beránek
místostarosta

Hana Vélová
starostka

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny