OZV č. 1/2019, o nočním klidu

OBEC DALEŠICE
ZASTUPITELSTVO OBCE DALEŠICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Dalešice se na svém zasedání dne 15. 4. 2019 usnesením č. 6/15042019, bod 050 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Předmět

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž doba nočního klidu nemusí být dodržována.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo při nichž doba nočního klidu nemusí být dodržována

(1) Doba nočního klidu se vymezuje dobou od 02.00 do 06.00 hodin, a to v následujících případech:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku z důvodu konání oslav příchodu nového roku,

b) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku z důvodu konání akce „Pálení čarodějnic,“

c) v noci ze soboty na neděli o víkendu před první adventní nedělí
v měsíci listopadu nebo prosinci z důvodu konání akce „Rozsvícení vánočního stromu,“

d) v noci ze dne konání akce na den následující v měsíci září z důvodu konání tradiční dětské hasičské soutěže „Dalešický korálek.“

(2) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v době konání akce „Noční soutěž v požárním útoku“, která se koná jednu noc v období od května do září.

(3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. c) a písm. d) a v odst. 2 tohoto článku bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 15 dnů před datem konání.

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o nočním klidu, ze dne 9. 4. 2018.

Čl. 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. David Beránek
místostarosta

Hana Vélová
starostka


[1] Dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“.

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny