OZV č. 3/2021 - odpady

OBEC DALEŠICE

ZASTUPITELSTVO OBCE DALEŠICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Dalešice se na svém zasedání konaném dne 11. října 2021 usneslo usnesením č. 29/11102021, bod 195 vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech"), a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Článek 1

Předmět a působnost vyhlášky

Tato vyhláška stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území obce Dalešice (dále jen „obecní systém odpadového hospodářství").

Článek 2

Základní pojmy

  1. Biologicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí odpad rostlinného původu podléhající aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu (např. ze zahrad, veřejné zeleně, domácností) s výjimkou jedlých olejů a tuků.

  2. Nebezpečný odpad je definován zákonem.1)

  3. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.).

  4. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až i) této vyhlášky.

  5. Zvláštní pytel je shromažďovací prostředek k odkládání určených složek komunálního odpadu. Zvláštní pytle (různých barev s logem svozové firmy a potiskem) se vydávají na Obecním úřadu Dalešice.

Článek 3

Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se v obecním systému odpadového hospodářství třídí na tyto složky:

a) papír;

b) sklo;

c) plasty;

d) kovy;

e) textil;

f) biologicky rozložitelný odpad;

g) jedlé oleje a tuky;

h) objemný odpad;

i) nebezpečný odpad;

j) směsný komunální odpad.

Článek 4

Místa určená k soustřeďování složek komunálního odpadu

Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují:

Článek 5

Povinnosti osob

Osoby jsou povinny:

Článek 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dalešice, ze dne 9. 12. 2019.

Článek 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. David BERÁNEK, místostarosta obce

Hana VÉLOVÁ, starostka obce


1) § 7 odst. 1 zákona o odpadech (Nebezpečný odpad je odpad, který a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů, b) se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný odpad, nebo c) je smísen s některým z odpadů uvedených v písmenu b) nebo je jím znečištěn.); nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic; jedná se např. o odpady výbušné, hořlavé, toxické, karcinogenní, dráždivé, žíravé

2) obec má na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí Proseč nad Nisou smluvně zajištěno plnění povinností původce komunálního odpadu podle § 60 odst. 3 zákona o odpadech (Obec může plnit své povinnosti podle tohoto zákona prostřednictvím dobrovolného svazku obcí podle zákona o obcích nebo prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy uzavřené s jinou obcí.)

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny