Územní plán

Územní plán

Územní plán Dalešice

Textová část

Výkres základního členění území

Urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny

Veřejná infrastruktura - vodní hospodářství

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny