Sazebník poplatků

Sazebník poplatku za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Obec Dalešice u Jablonce nad Nisou stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník”):

Zpoplatněno není:

 1. podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů - zdarma

 2. informace podaná na základě zveřejnění (úřední deska) - zdarma

 3. informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy - zdarma

Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie, tisku formátu A4

  a) jednostranná 3,- Kč

  b) oboustranná 6,- Kč

 2. Za pořízení jedné barevné kopie, tisku ve formátu A4

  a) jednostranná 18,- Kč

  b) oboustranná 30,- Kč

 3. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiných formátech bude účtována skutečná cena za pořízení u komerčního poskytovatele služeb, kterou obec zaplatí za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele.

Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. 1 ks CD 10 Kč
 2. 1 ks DVD 15 Kč
 3. Jiný technický nosič dat podle skutečné pořizovací ceny
 4. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.

 2. Náklady na balné jsou účtovány částkou ve výši 25,- Kč za jednu poštovní zásilku.

 3. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

Náklady vyhledávání informací.

 1. V případě vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 180 Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce.

 2. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 3. Vzniknou-li při vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč, nebude úhrada požadována.

 2. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování hotově v kanceláři Obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce Dalešice č. 107957603/0300 před podáním informace, a to na základě výzvy zpracovatele informace. Uhrazení nákladů předem je podmínkou a předpokladem poskytnutí požadované informace.

 3. Výši úhrady podle tohoto sazebníku určuje zaměstnanec OÚ, který informaci poskytuje.

 4. Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Dalešice dne 13.7.2020 (usnesení 17/13072020, bod 118).

Hana Vélová, starostka obce

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny